Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

a otrzymasz kupon rabatowy o wartości 5%!

nie teraz nie, dziękuję

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GLARIUS.PL

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.glarius.pl

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.glarius.pl;  
 2. zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 3. sprzedający – Glarius Krzysztof Zieliński, zam. pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 4, 09-470 Bodzanów, prowadzący działalność pod nazwą Glarius Krzysztof Zieliński, NIP: 774-320-36-90 (właściciel sklepu internetowego), Pan Krzysztof Zieliński realizuje sprzedaż towarów zamawianych przez sklep internetowy, tel. kontaktowy: +48 505 700 745, e-mail kontaktowy: sklep@glarius.pl;   
 4. użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www sklepu internetowego;
 5. towar lub towary – biżuteria, zegarki i inne produkty, w tym takie na których zamawiający może zażyczyć sobie zamieszczenie specjalnego grawerunku oraz inne produkty oferowane przez sprzedającego do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym;
 6. cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia towaru do zamawiającego;
 7. zamówienie – zestaw towarów określonych do realizacji przez zamawiającego, zgodnie z niniejszym regulaminem;
 8. strona towaru – podstrona na stronie www sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat towaru;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy sprzedającym, a zamawiającym, z wykorzystaniem strony www sklepu internetowego;
 10. Konto zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (login) i hasła, umożliwiające m.in. Śledzenie na stronie www sklepu internetowego etapów realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych kontaktowych zamawiającego oraz zmianę hasła, poprawianie danych osobowych, itp.; 
 11. Login – adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas rejestracji w sklepie internetowym, wymagany wraz z hasłem do założenia konta zamawiającego;
 12. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez użytkownika podczas rejestracji konta zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta zamawiającego;
 13. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 15. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Liczba oferowanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Informacje podane na stronie www sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   
 4. Wszystkie podane na stronie sklepu internetowego ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony www.glarius.pl przez zamawiających, użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania nie zamówionej informacji handlowej, tzw. Spamu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy sprzedającego. 
 6. Na stronie niektórych towarów znajdują się informacje o możliwości zamieszczenia przez zamawiającego specjalnego grawerunku. Zamawiając taki towar, zamawiający proszony jest w formularzu zamówienia o wskazanie co ma być wygrawerowane na takim towarze. Za takie spersonalizowane towary możliwa jest tylko płatność z góry.     
 7. Wszystkie nazwy towarów znaki towarowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu internetowego zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe dla zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
   aktywne konto e-mail.
 9. Bezpośredni kontakt zamawiającego ze sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe sprzedającego podane są w niniejszym regulaminie oraz na stronie www sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom dokonywania zakupów w sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem konta zamawiającego.
 2. Korzystanie z usługi konta zamawiającego wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta zamawiającego. 
 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:    
  1. Cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu internetowego
  2. Działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
  3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych zamawiającego lub związanej z nimi działalności
  4. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta zamawiającego
  5. Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania nie zamówionych informacji handlowych
  6. Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu
  7. Podane przez zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. A wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail           
 6. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej login użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy sprzedającego lub pisemnie na adres sprzedającego.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów sklepu internetowego, a także wyrażeniem zgody przez zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem sklepu internetowego.
 2. Dokonując zamówienia, zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w sklepie internetowym i utworzyć konto zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. Powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji konta zamawiającego dokonuje zamówienia jako gość.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji konta zamawiającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta zamawiającego, zaś użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do konta zamawiającego i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w koncie zamawiającego.
 4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto zamawiającego w sklepie internetowym. Konto zamawiającego  jest niezbywalne, użytkownikowi nie wolno korzystać z kont zamawiających  innych zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta zamawiającego, w tym loginu i hasła dostępu do konta zamawiającego.
 5. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak sprzedający nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru towaru, który ma być zakupiony, ilości towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych towarów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  3. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy towarów oraz ewentualnie, o ile zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile zamawiający nie ma jeszcze utworzonego konta zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie loginu i ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
  4. dokonanie wyboru metody dostarczenia towarów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do sprzedającego we wskazane do tego celu pole, ewentualne odznaczenie że zamówienie ma być zapakowane jako prezent, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  5. w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedającemu przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, sprzedający przesyła na podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem sprzedającego o przyjęciu oferty złożonej przez zamawiającego i z chwilą jego otrzymania przez zamawiającego zostaje zawarta umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 8. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedający potwierdza zamawiającemu jej warunki, przesyłając je na adres e-mail zamawiającego lub pisemnie na wskazany przez zamawiającego podczas rejestracji konta zamawiającego lub składania zamówienia adres.
 9. Składając zamówienie zamawiający jest związany regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości zamówienia w sklepie internetowym.
 10. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny sklepu internetowego przez okres 1 miesiaca od daty zawarcia każdej z umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy sprzedaży. Każdy zamawiający, po zalogowaniu do konta zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stronę sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. Dostępną w sklepie internetowym formą płatności  jest zapłata przelewem bankowym na numer konta wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia ze sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający proszony jest o uregulowanie należności za zamówienie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od sprzedającego wiadomości z potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez zamawiającego podczas dokonywania przez niego zamówienia. Całkowity koszt dostawy towarów (tj. Cena towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy zamówienia oraz ewentualnymi kosztami jakie zamawiający musi ponieść, a których poniesienie zaakceptował) widoczne są dla zamawiającego w panelu zamówienia przed złożeniem zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w sposób wskazany w ust. 5 powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z  zamówionymi towarami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże, jeśli zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   
 2. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia zamówienia.
 3. Zamówione towary dostępne w magazynie sprzedającego wysyłane są w terminie wskazanym w sklepie internetowym, termin ten liczony jest z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, maksymalnie w ciągu 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za zamówienie na koncie sprzedającego. 
 4. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów towarów w magazynie sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się towary w danej chwili niedostępne, sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 5. W wypadku nie wywiązania się przez zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa rozdziale v, ust. 3., sprzedający wyznacza zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, sprzedający prześle zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
 6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez sprzedającego ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych towarów.        
 7. Przy dostawie towarów przez firmę dostarczającą przesyłkę, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostarczyciela, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do sprzedającego.
 8. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura Vat, o ile podczas składania zamówienia zamawiający zażyczył sobie wystawienie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach towarów w sklepie internetowym.

ROZDZIAŁ VII -  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, sprzedający informuje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować sprzedającego na adres: Krzysztof Zieliński, ul Sienkiewicza 4, 09-470 Bodzanów, email: sklep@glarius.pl o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, sprzedający prześle zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Zamawiający będący konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego zamawiającemu będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedający zwraca zamawiającemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane towary zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres sprzedającego: Krzysztof Zieliński, ul Sienkiewicza 4, 09-470 Bodzanów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zamawiający poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli zamawiający odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 7. Zamawiający będący konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. Świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedający nie ma kontroli;
  8. W której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. Dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

   

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6)Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad towaru, zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@glarius.pl  lub pisemnie na adres Sprzedającego: Krzysztof Zieliński, ul Sienkiewicza 4, 09-470 Bodzanów.
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez sprzedającego.
 5. W razie nie uznania reklamacji przez sprzedającego, zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: miejskiego rzecznika praw konsumentów, czy też do państwowej inspekcji handlowej  o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu konsumenta ze sprzedającym, bądź też poprzez zapis do polubownego sądu konsumenckiego funkcjonującego przy państwowej inspekcji handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy inspekcji handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 6. Towary sprzedawane przez sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Towaru.

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.,  Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy z zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również ustawy.
 2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 3. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez użytkowników ze strony www sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony www sklepu internetowego na urządzeniach końcowych użytkownika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony www sklepu internetowego.
 4. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www sklepu internetowego.
 5. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Bodzanów, dnia 02 lutego 2015 roku

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

 

Glarius Krzysztof Zieliński

ul. Sienkiewicza 4, 09-470 Bodzanów

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.glarius.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Umowa sprzedaży została zawarta z Glarius Krzysztof Zieliński,  w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.

 

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)